Home

Snoep en Chocolade

Stopfles

Specialist in

geboortesnoep en -chocolade

© VANESTRA


Specialist in

geboortesnoep en -chocolade

Verpakt produkt

Contact

Leveringsvoorwaarden VANESTRA


Disclaimer VANESTRA


© VANESTRA


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VANESTRA

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VANESTRA en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen VANESTRA en afnemer. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken, alsmede op alle diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie door VANESTRA.

2. De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

3. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene leveringsvoorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door VANESTRA zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. 

4. Indien blijkt dat door VANESTRA gedurende kortere of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VANESTRA deze voorwaarden soepel mocht blijken te hebben toegepast.

5. Indien de afnemer zelf algemene voorwaarden hanteert hebben de voorwaarden van VANESTRA voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.


Artikel 2. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan VANESTRA opdracht heeft gegeven, respectievelijk wenst te geven, tot de levering van producten.


Artikel 3. Prijzen
1. De prijzen van alle producten worden aangegeven in Euro’s (€), exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die door de overheid worden/zijn opgelegd, tenzij anders is vermeld.

2. De prijzen die in rekening worden gebracht, zijn die van geldend op de dag van aflevering, indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid dan ook een wijziging ondergaan, is VANSTRA gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de afnemer recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. In geval de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden nadat de overeenkomst met afnemer tot stand is gekomen heeft de afnemer het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven te ontbinden binnen 7 werkdagen na ontvangst voorzien van de mededeling betreffende de prijsverhoging.


Artikel 4. Levering

1. VANESTRA is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden, dan wel onder rembours te leveren.

2. De maximale levertijd bedraagt 30 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen met afnemer en schriftelijk vastgelegd. Ook indien per e-mail overeengekomen.

3. Ingeval van (dreigende) overschrijding van de levertijd zal VANESTRA de afnemer hiervan onverwijld mededeling doen, zulks onder opgave van een nieuwe redelijke termijn waarbinnen levering zal plaatsvinden. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn schept voor de afnemer geen enkel recht op schadevergoeding noch op enige vordering tot ontbinding van de overeenkomst. De levertijd kan door VANESTRA worden verlengd indien er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door haar niet te voorzien (overmacht) waren. De afnemer is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. In dat geval heeft VANESTRA het recht, niet de plicht, de zaken voor rekening en risico van de afnemer op te (doen) slaan.

4. Overschrijding van de door VANESTRA opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de afnemer.

6. VANESTRA is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.


Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
1. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering binnen 24 uur te controleren op de juistheid van de producten en op de juiste hoeveelheid. Indien dit niet het geval is, dient afnemer dit binnen drie werkdagen rechtstreeks te melden bij VANESTRA. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de goederen te hebben aanvaard.
2. De producten bestaan geheel of gedeeltelijk uit voeding derhalve is het niet mogelijk om producten te ruilen of te retourneren, echter indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VANESTRA de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

3. Op van derden betrokken onderdelen en/of zaken wordt door VANESTRA nooit meer garantie gegeven dan aan haar wordt verstrekt door de leverancier.

4 . VANESTRA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (onderdelen van) zaken die haar door de leveranciers ter beschikking zijn gesteld, noch voor eventueel door de leveranciers opgegeven specificaties van materialen. VANESTRA is niet gehouden de door de leveranciers ter beschikking gestelde zaken of specificaties te controleren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. VANESTRA is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Op van derden betrokken onderdelen en/of zaken wordt door VANESTRA nooit meer garantie gegeven dan aan haar wordt verstrekt door de leverancier.

6. Geringe, in de handel toelaatbare afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht en dergelijke kunnen geen grond van reclame opleveren.

7. Indien de afnemer reeds is begonnen met de verwerking van de zaken of de zaken heeft doorverkocht en/of doorgeleverd, dan verliest de afnemer elk recht op reclame.

8. VANESTRA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor reeds aan derden doorverkochte en/of doorgeleverde zaken, dan wel voor door haar rechtstreeks aan klanten van de afnemer geleverde zaken.


Artikel 6. Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling na de (af)levering binnen 14 dagen na factuurdatum door VANESTRA te zijn ontvangen, dan wel contant bij (af)levering te geschieden, een en ander zonder enige korting of compensatie. 

2. Door generlei reclame wordt, zolang de juistheid niet uitdrukkelijk door VANESTRA is erkend, de verplichting van de afnemer tot voldoening van de factuur of facturen opgeschort.


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door VANESTRA geleverde producten worden door afnemer volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. VANESTRA garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 


Artikel 8. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en VANESTRA, dan wel tussen VANESTRA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en VANESTRA, is VANESTRA niet aansprakelijk.


Artikel 9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VANESTRA ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door afnemer dit schriftelijk mee te delen en zonder dat VANESTRA gehouden is tot enige schadevergoeding.


Artikel 10. Geschillen
Op overeenkomsten gesloten tussen VANESTRA en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.Disclaimer VANESTRA


Leveringsvoorwaarden VANESTRA